09:33 Thứ tư , Ngày 19 Tháng 01 Năm 2022
Tên Tài liệu
Kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2021 của Sở Xây dựng Kế hoạch số 2520/SXD-VP ngày 20/10/2021 vệc việc Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2021 của Sở Xây dựng. Chi tiết
Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2021 Thực hiện Điều 7 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại... Chi tiết
Quyết định Về việc ban hành Quy chế Văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk Ngày 28/9/2021 Sở Xây dựng ban hành Quy chế Văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
Quyết định ban hành quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Sở Xây dựng Quyết định số 79/QĐ-SXD ngày 13/5/2021 của Sở Xây dựng ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Sở Xây dựng Chi tiết
Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 Kịp thời phát hiện để bãi bỏ hoặc sửa đổi những thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hành chính... Chi tiết
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 Đảm bảo công tác kiểm soát TTHC một cách hiệu quả, 100% TTHC được công khai, niêm yết đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Sở.... Chi tiết
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.... Chi tiết
Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh năm 2021 Triển khai kịp thời, đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác văn bản QPPL; Nâng cao ý thức, trách nhiệm; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, chi cục thuộc Sở và các đơn vị... Chi tiết
Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2021 Triển khai có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP... Chi tiết
Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính tại Sở Xây dựng Triển khai Kế hoạch số 1480/KH-UBND ngày 22/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Chi tiết
Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT năm 2021 Phát triển hạ tầng, nhân lực, tăng cường trang thiết bị tin học đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan và cải thiện chỉ số ứng dụng CNTT của Sở Xây dựng....Thiết lập môi trường điện tử... Chi tiết
Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 Nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao nhằm tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực để... Chi tiết
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Xây dựng Đắk Lắk Chủ đề về cách hành chính năm 2021: “Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ”. Chi tiết
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 Kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nền hành chính nhà nước... Chi tiết
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Ngày 07/01/2021 Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 31/KH-SXD về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Chi tiết
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 52

Hôm nay: 765

Hôm qua: 2,456

Tất cả: 4,951,121