V/v nộp hồ sơ tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII

Cập nhật lúc: 09:25 27/05/2021

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc và Quyết định số 299/LHHVN ngày 06/5/2020 của Liên hiệp các Hội KH&KT Viẹt Nam về việc triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc, lần thứ XVI (2020 - 2021);
Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-UBND, ngày 09/06/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk, lần thứ VIII (2020 - 2021) (sau đây gọi tắt là Hội thi) và Quyết định 1299/QĐ- UBND, ngày 09/06/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Thể lệ tổ chức Hội thi.
Căn cứ Công văn số 5456/UBND-KGVX ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Hội thi.
Căn cứ vào Điều 7 của Thể lệ tổ chức Hội thi. Ban Tổ chức Hội thi đề nghị các viện, trường, sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp một số vấn đề sau:
1. Tiếp tục vận động, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia Hội thi;
2. Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân viết Phiếu đăng ký và Bản mô tả giải pháp (có photo kèm theo; đặt biệt là các hộ nông dân);
3. Tổng hợp và lập danh sách (bao gồm hồ sơ dự thi) các giải pháp, sáng kiến của đơn vị mình gửi về Ban Tổ chức Hội thi theo địa chỉ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk, số 103 Phan Chu Trinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trước ngày 30/7/2021.
4. Hồ sơ dự thi gồm (07 bộ): Phiếu đãng ký dự thi; bản mô tả giải pháp dự thi; mô hình, hiện vật; sản phẩm mẫu (nếu có); toàn văn giải pháp dự thi (nếu có); các tài liệu tham khảo khác (nếu có).
5. Các tài liệu liên quan đến Hội thi tham khảo tại trang thông tin http://dakiista.org.vm mục Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk hoặc liên hệ đồng chí Huỳnh Duy Thanh - Tổ Phó Tổ Thư ký Hội thi, điện thoại 0946622177.

Thanh Tú - SXD