Triển khai công tác kiểm tra, rà soát chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân

Cập nhật lúc: 09:23 17/06/2020

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Ban QLDA ĐTXD công trình DD và CN tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình GT và NNPTNT tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện việc kiểm tra, rà soát và có báo cáo kèm theo bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân trong đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng còn thời hạn (bao gồm các chứng chỉ không ghi hạng – chứng chỉ cũ và chứng chỉ có ghi hạng) về Sở Xây dựng trước ngày 01/7/2020. (có Phụ lục kèm theo)
2. Trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng công trình, đề nghị các đơn vị chủ động kiểm tra chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia dự án; trường hợp phát hiện các vấn đề liên quan đến chứng chỉ cần phản ánh, thông tin kịp thời về Sở Xây dựng để phối hợp, xác minh làm rõ.

Thanh Tú (SXD)