Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 17 - 2020

Cập nhật lúc: 19:21 01/01/2021

1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 16 tổ chức, trong đó: 08 tổ chức cấp mới và 08 tổ chức điều chỉnh, bổ sung nội dung (Danh sách  chi tiết theo phụ lục đính kèm).
2. Các tổ chức có tên tại Điều 1 thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và Thông tư số 08/2018/QĐ-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Thanh Tú (SXD)