Phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IX năm 2018

Cập nhật lúc: 08:57 06/11/2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
 
Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 15 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ;
Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐ ngày 20/02/2017 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về việc thành lập Tổ sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-HĐ ngày 20/02/2017 của Chủ tịch Hội đồng  xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về việc ban hành Quy chế sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;
Căn cứ biên bản tổng hợp kết quả thi sát hạch đợt IX năm 2018 của Tổ sát hạch ngày 26/10/2018;
Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng, chức danh: Tổ trưởng Tổ sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;
         
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IX năm 2018 là 70 bài dự thi sát hạch đạt yêu cầu và 9 bài dự thi không đạt yêu cầu, 02 bài đang xem xét xử lý ( Có danh sách kèm theo kết quả thi đính kèm )
Điều 2. Đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch đợt IX năm 2018 có trách nhiệm thông báo kết quả thi đến từng thi sinh và Công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng theo qui định; Đồng thời báo cáo kết quả kỳ thi sát hạch đợt IX năm 2018 đến Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và phối hợp với các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ có liên quan tiếp tục xử lý hồ sơ theo trình tự cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Điều 3. Các Ông, Bà có tên tại Điều 1 trong danh sách kết quả kỳ thi sát hạch đợt IX năm 2018, các ông Chánh văn phòng, Chủ tịch Hội đồng và thành viên Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, thành viên Tổ sát hạch, các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, trưởng các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Sở Xây dựng Đăk Lăk và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ./.

Thanh Tú - SXD