Sở Xây dựng lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh về ngưng hiệu lực thi hành một phần của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh

Cập nhật lúc: 10:29 01/10/2020

Kính gửi:  - Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Đắk Lắk;
                    - Các Sở: Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải, Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp,  Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk;
                           - Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp;
                           - Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn;
                           - UBND các huyện, TX Buôn Hồ, TP Buôn Ma Thuột.
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Khoản 4 Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17 tháng 7năm 2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thực hiện Công văn số 8736/UBND-CN ngày 28/9/ 2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tham mưu việc ngưng hiệu lực một phần của Quyết định số 123/2020/QĐ-UBND về phân cấp, ủy quyền.
Căn cứ hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định Điều 146 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm giải quyết công tác thẩm định, phê duyệt chi phí khảo sát đề rút gọn thủ tục trên cơ sở đảm bảo tiến độ, hiệu quả của dự án.
Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ngưng hiệu lực thi hành một phần của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh;
Để dự thảo nói trên được ban hành đảm bảo đúng trình tự thủ tục, có chất lượng và có tính khả thi cao, Sở Xây dựng Đắk Lắk đề nghị Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Đắk Lắk (theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP); các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, UBND thị xã Buôn Hồ, UBND thành phố Buôn Ma Thuột; các tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý vào dự thảo Quyết định nêu trên (dự thảo Quyết định kèm theo).
Các ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng Đắk Lắk (địa chỉ: số 15 đường Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột) trước ngày  05/10/2020 để Sở chỉnh sửa, gửi Sở Tư pháp Đắk Lắk thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.
Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk đăng tải lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk trong thời gian ít nhất 10 ngày để các tổ chức, cá nhân có liên quan đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định nêu trên theo quy định tại Điều 129 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.
Sở Xây dựng Đắk Lắk mong được sự quan tâm đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ngưng hiệu lực thi hành một phần của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thanh Tú (SXD)