Chương trình của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Cập nhật lúc: 07:55 02/04/2019

Quyết định số 686/QĐ-UBND, ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt Chương trình của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
Theo đó, mục tiêu của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019 là tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về THTK, CLP, đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.
Các lĩnh vực cơ bản tập trung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thành lập các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước

Thanh Tú - (nguồn: daklak.gov.vn)