Thống nhất công tác tổ chức lấy ý kiến nhiệm vụ và đồ án trong quá trình tổ chức lập, thẩm định quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật lúc: 10:01 04/01/2022

Thực hiện Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ[1]. Trong đó, “nâng cao chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch” là một trong những nội dung công việc cụ thể được UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện.
Trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch số 381/KH-UBND, Sở Xây dựng thống nhất công tác tổ chức thực hiện lấy ý kiến trong quá trình tổ chức lập, thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng (gồm: Quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng); đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện; Như sau:
Công tác tổ chức lấy ý kiến góp ý nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng theo các quy định của Luật quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật Xây dựng năm 2014 được thực hiện tại các giai đoạn:
- Lấy ý kiến trong quá trình lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;
- Lấy ý kiến trong quá trình thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.
Công tác tổ chức thực hiện lấy ý kiến cho từng giai đoạn nêu trên (gọi tắt là quy hoạch xây dựng), gồm:
1. Giai đoạn lấy ý kiến trong quá trình lập quy hoạch xây dựng:
1.1. Về căn cứ thực hiện: Công tác tổ chức lấy ý kiến trong quá trình lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng được quy định tại Điều 20, 21 Luật Quy hoạch đô thị; Điều 16,17 Luật Xây dựng 2014.
1.2. Trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến: Cơ quan được giao tổ chức lập quy hoạch chủ trì, có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan trong quá trình lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng
- Trường hợp các phòng ban cấp huyện được giao tổ chức lập quy hoạch thì đơn vị được giao có văn bản lấy ý kiến các sở ngành, cơ quan liên quan và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại nơi quy hoạch;
- Trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư tổ chức lập quy hoạch (khoản 7 Điều 19 Luật QHĐT 2009; khoản 3 Điều 24 Luật XD 2014) thì chủ đầu tư có văn bản tổ chức lấy ý kiến các sở ngành, cơ quan liên quan và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại nơi quy hoạch.
1.3. Công tác tiếp thu ý kiến, tổng hợp, giải trình:    
Kết quả lấy ý kiến được cơ quan tổ chức lập quy hoạch chủ trì tổng hợp, các nội dung góp ý phải được phân tích, giải trình đầy đủ, làm cơ sở hoàn chỉnh các phương án quy hoạch theo hướng đảm bảo sự phù hợp, có tính khả thi, hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và cộng đồng.
Văn bản báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến đối góp ý là một thành phần của hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng theo Điều 24 Nghị định 44/2015/NĐ-CP.
2. Giai đoạn lấy ý kiến trong quá trình thẩm định quy hoạch xây dựng:
1.1. Về căn cứ thực hiện: Công tác lấy ý kiến trong quá trình thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng được quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định 37/2010/NĐ-CP; khoản 2 Điều 25 Nghị định 44/2015/NĐ-CP và Nghị định 72/2019/NĐ-CP (sửa đổi).
1.2. Cơ quan tổ chức lấy ý kiến quá trình thẩm định:  Cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện, chủ trì thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng có trách nhiệm tham mưu UBND cấp huyện tổ chức lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở, ngành liên quan của tỉnh làm cơ sở tổng hợp, thẩm định trình UBND cấp huyện phê duyệt.
Trước tình hình thực hiện không thống nhất giữa các địa phương trong tỉnh trong thời gian qua về công tác tổ chức lấy ý kiến nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng. Sở Xây dựng thống nhất nội dung trên để UBND các huyện thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện./.
 

[1] Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.  V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14  ngày 14/6/2019 của Quốc hội về chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV đối với lĩnh vực xây dựng

Thanh Tú - SXD