Thông báo về việc thu phí, lệ phí lĩnh vực xây dựng

Cập nhật lúc: 14:11 05/01/2021

Căn cứ Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, thay thế một số nội dung quy định tại Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh;
Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, để đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid -19, đồng thời triển khai Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính, Sở Xây dựng thông báo như sau:
1. Kể từ ngày 01/01/2021, về thu phí, lệ phí có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng như: Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động cho tổ chức, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; Thẩm định dự án đầu tư, thẩm định các bước thiết kế... vẫn tiếp tục thu theo mức thu tại Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, đến hết ngày 30/6/2021.
2. Kể từ ngày 01/7/2021 các mức thu phí, lệ phí quy định tại Khoản 1 Thông báo này, thực hiện theo quy định tại Thông tư 209/2016/TT-BTC; Thông tư số 210/2016/TT-BTC; Thông tư số 172/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Sở Xây dựng thông báo với nội dung như trên để khách hàng và tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

Thanh Tú (SXD)