Thông báo về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Giám đốc Trung tâm Kiểm định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 14:21 14/10/2019

Triển khai Kế hoạch số 2714/KH-SXD ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng Đắk Lắk về việc Tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Giám đốc trung tâm Kiểm định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk;
Sở Xây dựng thông báo nội dung thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Giám đốc trung tâm Kiểm định xây dựng cụ thể như sau:
I. CHỨC DANH VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
1. Chức danh thi tuyển:
- Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng.
- Giám đốc Trung tâm Kiểm định xây dựng - Sở Xây dựng.
2. Tiêu chuẩn chức danh
a) Tiêu chuẩn chung:
- Có tinh thần yêu nước, tận tụy phục vụ Nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, triển khai thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Cần, kiệm, liên chính, chí công vô tư. Không tham những, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Có ý thức tổ chức kỹ luật, trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.
- Có trình độ lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh cụ thể theo quy định.
- Có năng lực và sức khỏe để làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, biết quy tụ và đoàn kết nội bộ.
b) Về trình độ:
- Giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm.
- Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên.
- Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ bậc 2 hoặc tương đương trở lên.
- Có kinh nghiệm công tác từ 7 năm trở lên trong lĩnh vực kinh tế và vật liệu xây dựng (đối với chức danh Trưởng phòng Kinh tế & Vật liệu xây dựng) và lĩnh vực kiểm định xây dựng (đối với chức danh Giám đốc Trung tâm Kiểm định xây dựng)
- Phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Đạt tiêu chuẩn ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.
c) Về năng lực:
Có khả năng tham mưu cho Lãnh đạo Sở về việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án thuộc lĩnh vực mình đảm nhiệm. Có khả năng tổ chức đội ngũ công chức, viên chức trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
d) Về điều kiện:
- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định, cụ thể: Không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.
- Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.
đ) Điều kiện tiêu chuẩn riêng về chuyên môn, nghiệp vụ của từng chức danh:
- Chức danh Trưởng phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng (công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ); vật liệu xây dựng; kinh tế xây dựng.
- Chức danh Giám đốc Trung tâm Kiểm định xây dựng – Sở Xây dựng: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng (công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ); kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; kinh tế xây dựng; hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị.
II. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ THI TUYỂN
1. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển
a) Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch (đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Xây dựng Đắk Lắk.
Đối đượng quy định tại Điểm a, Khoản 1 này được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:
- Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.
- Đang trong thời gian được cử đi học tập trung ở trong nước hoặc học tập đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.
- Công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.
Ngoài các trường hợp được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nêu trên, đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 này, nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát bổ sung quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch. Không căn cứ kết quả dự thi để xác định, phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm nếu không trúng tuyển.
b) Công chức, viên chức đang công tác tại Sở Xây dựng, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.
c)  Công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng ban, ngành, lĩnh vực, địa phương được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.
d) Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 này, nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ (ví dụ:  Trưởng phòng thuộc Trung tâm có thể được dự tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm; Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục Giám định có thể được dự tuyển chức danh Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng). Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cấp phòng thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn (theo Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Xây dựng; Quyết định số 53-QĐ/ĐUSXD, ngày 07/8/2018 của Đảng ủy Sở Xây dựng Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Sở Xây dựng quản lý).
2. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển
a) Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn và có thể không phải là đảng viên) được tập thể lãnh đạo của Sở Xây dựng đề cử và được Đảng ủy Sở Xây dựng đồng ý bằng văn bản.
b) Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển quy định tại Điểm a Khoản 2 này nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn liền kề so với chức vụ hiện giữ (ví dụ: Phó Trưởng phòng chỉ được dự tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương).
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN:
Thực hiện theo Khoản 2 Mục III tại Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ, về hướng dẫn thực hiện Đề án thí đểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm: 
- Đơn đăng ký dự tuyển chức danh lãnh đạo
- Phiếu đăng ký Đề án thi tuyển;
- Văn bản phê duyệt quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền.
- Lý lịch cán bộ, công chức theo mẫu 2C-BNV/2008 (có xác nhận của cơ quan, đơn vị);
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của Đảng hoặc của pháp luật;
- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;
- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển;
- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.
IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN
1. Nội dung thi viết:
Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển.
2. Nội dung thi trình bày Đề án:
a) Về nội dung thi:
Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng và người tham dự.
b) Về hình thức Đề án:
- Đề án phải được trình bày theo đúng quy cách; bảo đảm khoa học, rõ ràng, mạch lạc, không tẩy xóa; có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Tác giả Đề án phải có lời cam đoan danh dự về công trình nghiên cứu của mình. Đề án in chữ đủ dấu tiếng Việt, được đóng thành quyển với bìa mềm.
- Đề án sử dụng chữ Times New Ronam cỡ chữ 14 của hệ soạn thỏa văn bản Winword; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5 cm; lề dước 3,0 cm; lề trái 3,5cm và lề phải 2,0cm. Đề án được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm), có khối lượng tối thiểu không dưới 40 trang và tối đa không quá 70 trang chính văn, không kể tài liệu tham khảo và các phụ lục (nếu có).
c) Về cấu trúc Đề án gồm các phần:
- Phần Mở đầu: Trong phần này phải nêu được tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu; nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, quan điểm xây dựng Đề án; đối tượng, phạm vi nghiên cứu và căn cứ nghiên cứu.
- Phần Nội dung: Phần nội dung của Đề án được chia thành các Chương; số lượng Chương phụ thuộc và vấn đề nghiên cứu, tuy nhiên, phải đảm bảo 03 chương sau:
Chương 1. Khái quát về thực trạng của vấn đề nghiên cứu; những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của thực trạng; nhu cầu phát triển của vến đề nghiên cức trong thời gian tới.
Chương 2. Chương trình hành động để thực hiện các mục tiêu của Đề án.
Chương 3. Những kiến nghị, đề xuất, giải pháp để tổ chức thực hiện Chương trình hành động và cải thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với vấn đề nghiên cứu; đánh giá hiệu quả (tính khả thi) của Đề án.
- Phần Kết luận: Trình bày những kết quả mới của vấn đề nghiên cứu một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thời gian đăng ký: Từ ngày  11/10/2019 đến hết ngày 08/11/2019
2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Xây dựng Đắk Lắk, số 15 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Hồ sơ không nhận qua đường Bưu điện)
3. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
4. Thời gian thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển: Từ ngày  19/11 -  29/ 11/2019
5. Thời gian thi:
- Thi viết: Ngày   06/12/2019
- Thi trình bày đề án: ngày 17/01/2020
Thông báo này được thông báo trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk; Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ www.daklak.gov.vn); Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (địa chỉ www.soxaydung.daklak.gov.vn);  và niêm yết công khai tại trụ sở Cơ quan Sở Xây dựng (Số 15 đường Hùng Vương, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Sở Xây dựng Đắk Lắk, điện thoại 0262.3852256./.
=== Thông báo, Kế hoạch gửi kèm theo ===

Thanh Tú - SXD