Thông báo về việc Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng theo chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Cập nhật lúc: 08:30 30/03/2018

Ngày 13/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.
Sở Xây dựng thông báo đến cá nhân, tổ chức về thời gian triển khai áp dụng giảm thời gian giải quyết các TTHC theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 08/CT-TTg; và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2326/UBND-CN ngày 27/3/2018 về Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng theo chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:
Đối với nội dung rút ngắn thời gian giải quyết tại Điểm a) Khoản 1 Mục II của Chỉ thị số 08/CT-TTg:
a) Điều chỉnh giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được công bố theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Thời gian

rút ngắn

Theo Quyết định

số 940/QĐ-UBND

Điều chỉnh giảm theo

Chỉ thị số 08/CT-TTg

1

Thẩm định

thiết kế cơ sở

(STT: I.22)

Không quá 20 ngày đối với dự án nhóm B; không quá 15 ngày đối với dự án nhóm C.

Không quá 15 ngày đối với dự án nhóm B; không quá 10 ngày đối với dự án nhóm C.

05 ngày

2

Thẩm định

thiết kế bản vẽ thi công

(STT: I.23)

Không quá 30 ngày đối với công trình cấp II, cấp III; không quá 20 ngày đối với các công trình còn lại.

Không quá 25 ngày đối với công trình cấp II, cấp III; không quá 15 ngày đối với các công trình còn lại.

05 ngày

3

Cấp giấy phép xây dựng

(STT: từ I.1 đến I.10 và I.12)

30 ngày

20 ngày

10 ngày

 
- Tổng thời gian giảm của 03 thủ tục hành chính nêu trên là 20 ngày (nhiều hơn 01 ngày so với yêu cầu của Chỉ thị).
b) Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01/4/2018.

Thanh Tú - SXD Đắk Lắk