Thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư

Cập nhật lúc: 08:56 09/04/2021

Xét Công văn số 16/2021/CV-Cty  ngày 24/3/2021 của Công ty TNHH bất động sản và xây dựng Thành Đồng về việc đề nghị đăng tải thông tin đơn vị có đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư trên công thông tin điện tử của Sở Xây dựng Đắk Lắk;
Căn cứ Luật Nhà ở 2014; Thông tư số 02/2016/TT-BXD, ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư; Thông tư số 06/2019/TT-BXD, ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư. Sau khi kiểm tra hồ sơ do công ty cung cấp, Sở Xây dựng xác nhận Công ty TNHH bất động sản và xây dựng Thành Đồng đủ điều kiện về chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định. Thông tin được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng như sau:
Sở Xây dựng thông báo theo nội dung trên để Công ty TNHH bất động sản và xây dựng Thành Đồng triển khai hoạt động theo quy định
 

Thanh Tú - SXD