Sở Xây dựng lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản QPPL về Quy định về đầu tư, đấu nối và hỗ trợ đấu nối vào hệ thống thoát nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 15:43 13/12/2021

Thực hiện Quyết đinh số 1101/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh, ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Theo đó, giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về đầu tư, đấu nối và hỗ trợ đấu nối vào hệ thống thoát nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chi tiết theo các điểm b, c, d khoản 5 Điều 86 Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi);
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Sở Xây dựng đã tiến hành soạn thảo Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đầu tư, đấu nối và hỗ trợ đấu nối vào hệ thống thoát nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2. Để dự thảo được ban hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, có chất lượng, tính khả thi cao, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP); các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý vào Dự thảo nêu trên.
(Kèm theo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh).
- Các ý kiến góp ý Dự thảo bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng (địa chỉ: số 05 đường Đồng Khởi, thành phố Buôn Ma Thuột) trước ngày 24/12/2021 để tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh Dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.
Sở Xây dựng rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản của quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thanh Tú - SXD