Đôn đốc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Cập nhật lúc: 16:14 22/11/2021

Thực hiện Quyết đinh số 1101/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh, ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựngquy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh;
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Ngày 21/10/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 2526/SXD-PTĐT về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn bản QPPL về “quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh.”. Đến nay, đã có 05 cơ quan, đơn vị và 08/15 UBND các huyện thị xã, thành phố tham gia ý kiến góp ý cho Dự thảo. Các sở, ngành, địa phương nêu trên chưa có văn bản đóng góp ý kiến.
2. Đây là một Văn bản Quy phạm pháp luật quan trọng, tác động đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác khuyến khích thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, cần có sự tham gia đóng góp ý kiến của các cơ quan, địa phương.
Để dự thảo được ban hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, có chất lượng, tính khả thi cao, Sở Xây dựng đề nghị quý cơ quan, địa phương nêu trên khẩn trương góp ý Dự thảo (đã gửi theo Công văn số 2526/SXD-PTĐT ngày 21/10/2021) để Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành theo quy định.
Sở Xây dựng rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến của quý cơ quan. Văn bản đóng góp ý kiến gửi về Sở Xây dựng trước 26/11/2021.

Thanh Tú - SXD