V/v lập và gửi báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2020

Cập nhật lúc: 11:03 03/06/2020

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng;
Căn cứ Công văn số 7317/UBND-CN ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông tư số 06/2018/TT-BXD và Thông tư số 07/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng,
Để có cơ sở tổng hợp số liệu về báo cáo thống kê ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng đúng thời gian quy định. Sở Xây dựng đề nghị:
Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột; Công ty TNHH MTV Đầu tư & Cấp nước, Công ty TNHH MTV Đô thị & Môi trường, Trung tâm Nước VSMT nông thôn và các đơn vị liên quan tiến hành tổng hợp số liệu theo quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng và 02 phụ lục biểu mẫu kèm theo; gửi Báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 05/06/2020./.                                                  
(Thông tư và văn bản có đăng trên website của Sở Xây dựng Đắk Lắk)

Thanh Tú (SXD)