Sở Xây dựng Đắk Lắk Thông báo về việc dừng tiếp nhận hồ sơ “thẩm định bản đồ địa hình, phục vụ cho việc lập quy hoạch và thiết kế xây dựng”

Cập nhật lúc: 16:04 23/09/2019

Ngày 28/6/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành, trong đó đã bãi bỏ Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việ kiểm tra, thẩm địnhvà nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng
Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 và Thông tư 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định: “chủ đầu tư có trách nhiệm Tổ chức thực hiện kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu các sản phẩm đo đạc và bản đồ đối với các nhiệm vụ được giao làm chủ đầu tư…”
Từ những quy định trên Sở Xây dựng thông báo dừng báo tiếp nhận hồ sơ đối với thủ tục hành chính“thẩm định bản đồ địa hình, phục vụ cho việc lập quy hoạch và thiết kế xây dựng” được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 18/4/2019.
Sở Xây dựng thông báo như trên để các tổ chức, cá nhân tham gia thủ tục hành chính trên được biết và thực hiện theo quy định

Thanh Tú - SXD