Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 06 - 2020

Cập nhật lúc: 14:56 05/06/2020

1. Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 34 tổ chức, trong đó: 22 tổ chức cấp mới và 12 tổ chức điều chỉnh, bổ sung nội dung (theo danh sách đính kèm).
2. Các tổ chức có tên tại Điều 1 thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, Bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Thông tư số 08/2018/QĐ-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;.

Thanh Tú (SXD)