Khảo sát các thông tin phục vụ Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

Cập nhật lúc: 21:10 04/01/2019

Thực hiện nội dung Công văn số 212/BXD-KTXD ngày 28/9/2018 của Cục Kinh tế xây dựng về khảo sát các thông tin phục vụ Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.
Để thực hiện công tác khảo sát, thu thập thông tin nhằm hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và các cá nhân cho ý kiến vào mẫu phiếu điều tra, khảo sát về hệ thống định mức và giá xây dựng, cụ thể:
- Đối với cá nhân làm 6 phiếu: 02,03,04,05,07,08.
- Đối với tập thể làm 8 phiếu : 02,03,04,05,06,07,08,09.
- Cá nhân khai xong ký vào trang cuối: người điền phiếu (ký và ghi rõ họ tên).
- Tổ chức khai xong ký vào trang cuối: Thủ trưởng cơ quan (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu).
(File mềm mẫu phiếu điều tra, khảo sát đăng tải trên Website Sở Xây dựng Đắk Lắk tại địa chỉ: http://soxaydungdaklak.gov.vn)
Sau khi hoàn thành ý kiến vào phiếu điều tra, khảo sát, đề nghị Quý cơ quan và các cá nhân gửi lại phiếu điều tra, khảo sát về Sở Xây dựng trước ngày 15/01/2019 để tổng hợp, gửi kết quả về Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng -Sở Xây dựng Đắk Lắk. Số điện thoại: 02623.666.626.
Sở Xây dựng đề nghị Quý cơ quan, các cá nhân quan tâm, phối hợp và tham gia để Sở Xây dựng  hoàn thành công việc./.