Về việc lập và gửi báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2021

Cập nhật lúc: 21:06 17/05/2021

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về quy định ché độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng;
Căn cứ Công văn số 7317/UBND-CN ngày 30/8/2018 của ƯBND tỉnh về việc triển khai Thông tư số 06/2018/TT-BXD và Thông tư số 07/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng;
Để có cơ sở tổng hơp số liệu về báo cáo thống kê ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2021 báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng đúng thời gian quy định. Sở Xây dựng đề nghị:
Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột; Công ty Cổ phần cấp nước Đắk Lắk, Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk, Trung tâm Nước VSMT nông thôn và các đơn vị liên quan tiến hành tổng hợp số liệu theo quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng, gửi Báo cáo về Sở Xây đựng trước ngày 05/06/2021./

Thanh Tú - SXD