Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ “cấp giấy phép quy hoạch” và “hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch xây dựng”

Cập nhật lúc: 07:48 15/03/2019

Ngày 20/11/2018 Quốc hội đã thông qua Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Theo đó, tại Khoản 19 Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 bãi bỏ Điều 47 Luật Xây dựng (Điều 47. Giấy phép quy hoạch xây dựng) và Khoản 15 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14 bãi bỏ Điều 71 Luật Quy hoạch đô thị (Điều 71. Giấy phép quy hoạch )
Theo quy định trên thì công tác “cấp giấy phép quy hoạch đô thị”“cấp giấy phép quy hoạch xây dựng” đã bị bãi bỏ, như vậy thủ tục hành chính về “cấp giấy phép quy hoạch đô thị”“cấp giấy phép quy hoạch xây dựng” cũng cần phải bãi bỏ.
Trong thời gian chờ Quyết định công bố bãi bỏ thủ tục hành chính về “cấp giấy phép quy hoạch đô thị”“cấp giấy phép quy hoạch xây dựng” Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk thông báo tạm dừng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với  02 thủ tục hành chính trên nhằm đảm bảo tính khả thi của Luật.
Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia các thủ tục hành chính trên được biết và thực hiện theo quy định./.

Thanh Tú - SXD