Quyết định Ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Phần 2)

Cập nhật lúc: 13:56 19/04/2021

Quvết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP); là cơ sở đế xác định chi phí xây dụng trong tong dự toán, dự toán xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2021 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 50/2015/QĐ-ƯBND ngày 17/12/2015 của Úy ban nhân dân tinh Đak Lắk về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng, lắp đặt; Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung); Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đối và bố sung); Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đối và bố sung); Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa; Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng; Quyết định số 02/2018/QĐ-ƯBND ngày 19/01/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng.

Thanh Tú - SXD