Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 09:49 19/11/2020

 
Kính gửi: Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Đắk Lắk; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp,  Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk; Ban QLDA ĐTXD công trình dân dựng và công nghiệp; Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn; UBND các huyện, TX Buôn Hồ, TP Buôn Ma Thuột.
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 02/2020/TT-BXD  ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thực hiện Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Đề cương Nhiệm vụ và dự toán Dự án: Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng giai đoạn năm 2020-2021  và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng giai đoạn năm 2020-2021  và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.
Sở Xây dựng đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Phần mềm xây dựng Bắc Nam tiến hành xây dựng các Bộ đơn giá xây dựng (Khảo sát xây dựng; xây dựng công trình, Lắp đặt hệ thống..., sửa chữa, thí nghiệm; Đường dây và Trạm biến áp) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Đến nay, đơn vị tư vấn đã thực hiện xong việc xây dựng các Bộ đơn giá xây dựng (Khảo sát xây dựng; xây dựng công trình, Lắp đặt hệ thống..., sửa chữa, thí nghiệm; Đường dây và Trạm biến áp) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Thực hiện Công văn số 8815/UBND-CN ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của Sở Xây dựng.
Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Để dự thảo nói trên được ban hành đảm bảo đúng trình tự thủ tục, có chất lượng và có tính khả thi cao, Sở Xây dựng Đắk Lắk đề nghị Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Đắk Lắk, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP); các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, UBND thị xã Buôn Hồ, UBND thành phố Buôn Ma Thuột; các tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý vào dự thảo Quyết định nêu trên (dự thảo Quyết định, đơn giá chi tiết kèm theo).
Các ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng Đắk Lắk (địa chỉ: số 15 đường Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột) trước ngày 18/12/2020 để Sở chỉnh sửa, gửi Sở Tư pháp Đắk Lắk thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.
Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk đăng tải lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk trong thời gian ít nhất 30 ngày để các tổ chức, cá nhân có liên quan đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định nêu trên theo quy định tại Điều 129 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.
Sở Xây dựng Đắk Lắk mong được sự quan tâm đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thanh Tú (SXD)