Đính chính giá điện bình quân trong công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quý IV/2020.

Cập nhật lúc: 08:44 03/11/2020

Thực hiện Công văn số 8130/UBND-CN ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ và ủy quyền công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công;
Căn cứ Công văn số 2763/SXD-KTVLXD ngày 28/9/2020 của Sở Xây dựng về việc đính chính đơn giá nhân công xây dựng; Giá nhiên liệu, năng lượng đầu vào trong giá ca máy và thiết bị thi công do Sở Xây dựng công bố tại Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020.
Trong quá trình soạn thảo có sự sai sót về nội dung Giá điện bình quân trong giá ca máy và thiết bị thi công do Sở Xây dựng công bố tại Công văn số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020.
Nay Sở Xây dựng đính chính nội dung trên như sau:

Sở Xây dựng thông báo để các đơn vị biết và thực hiện theo quy định.

Thanh Tú (SXD)