05:10 Thứ ba , Ngày 10 Tháng 12 Năm 2019
Ngày Buổi Nội dung
Chủ nhật
08/12/2019
Sáng
Chiều
Thứ hai
09/12/2019
Sáng

Lâm Tứ Toàn

Nội dung: Họp giao ban cơ quan

Địa điểm: Phòng Họp

Chiều

Văn phòng

Nội dung: Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (Toàn cơ quan).

Địa điểm: KS Đam San

Y Sáo Byă

Nội dung: Tham dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia

Địa điểm: UBND tỉnh

Thứ ba
10/12/2019
Sáng
Chiều
Thứ tư
11/12/2019
Sáng
Chiều
Thứ năm
12/12/2019
Sáng
Chiều
Thứ sáu
13/12/2019
Sáng
Chiều
Thứ bảy
14/12/2019
Sáng
Chiều