Câu hỏi: theo Công văn số 624/SXD-KT&VLXD ngày 27/02/ của Tỉnh Đắk Lắk nhưng tìm không thấy nội dung văn bản, xin sở XD gửi giúp. Trân trọng cảm ơn

Ngày gửi: 16/04/2020 bởi: lê Minh Toại

Câu hỏi: Hiện nay tôi đang làm bên tư vấn thiết kế cho dự án công trình giao thông. Dự án được phê duyệt năm 2006, điều chỉnh tổng mức năm 2010. Dự án trải dải qua nhiều năm, được bố trí theo vốn ngân sách Nhà nước. Dự án chia làm nhiều gói thầu. Hiện tại đang chuẩn bị mở mới 5 gói thầu còn lại của dự án. Đã đi khảo sát, thiết kế kỹ thuật rồi, giờ đang chuẩn bị trình để thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật. Tuy nhiên, Chủ đầu tư yêu cầu cơ cấu dự toán lập theo thông tư 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, còn định mức, giá ca máy, nhân công theo thông tư mới của Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Tức là chỉ chi phí hạng mục chung, chi phí chung là theo Thông tư 06/2016/TT-BXD thôi ạ, còn lại tất cả theo các thông tư số 10, 11, 15 năm 2019 của Bộ Xây dựng. Chủ đầu tư giải thích là vì theo điều khoản chuyển tiếp của Nghị định 68/2019/NĐ-CP và Thông tư 09/2019/TT-BXD thì dự án đã phê duyệt và đang triển khai thì vẫn theo Nghị định 32 cũ. Xin hỏi quý cơ quan, trong trường hợp này, chủ đầu tư làm như vậy có đúng không?

Ngày gửi: 10/04/2020 bởi: Nguyễn Duy Giang

Sở Xây Dựng trả lời:

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Duy Giang tại hòm thư gianghuy87@gmail.com hỏi về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng,
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ quy định chuyển tiếp: “1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt truớc ngày Nghị định này có hiệu lực và đang triển khai thì tiếp tục thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng (bao gồm cả việc điều chỉnh tổng mức đầu tu, diều chỉnh dự toán xây dựng) theo quy định của Nghị định số 32/2015/NÐ-CP ngày 23 tháng 5 nam 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tu xây dựng công trình.”.
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định về xử lý chuyển tiếp trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, được quy định như sau:
1. Dự án đầu tư xây dựng đã triển khai là dự án đã có quyết định đầu tư và đã triển khai các công việc sau khi dự án được phê duyệt như: đã thực hiện khảo sát phục vụ thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở; đã thực hiện lựa chọn nhà thầu thực hiện thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở.”
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định về xử lý chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, được quy định như sau:
1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp gói thầu xây dựng chưa ký hợp đồng sau ngày có hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.
Theo các quy định nêu trên, trường hợp dự án bạn hỏi đã được phê duyệt dự án và điều chỉnh tổng mức đầu tư trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và đã triển khai các công việc sau khi dự án được phê duyệt như: đã thực hiện khảo sát phục vụ thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở; đã thực hiện lựa chọn nhà thầu thực hiện thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở; 05 gói thầu xây dựng còn lại của dự án chuẩn bị mở mới chưa ký hợp đồng sau ngày có hiệu lực của Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì áp dụng như sau:
+ Về định mức dự toán: Người quyết định đầu tư quyết định áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD; Nhóm nhân công xác định theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD;
+ Việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng (bao gồm cả việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán xây dựng) theo quy định của Nghị định số 32/2015/NÐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ.
Sở Xây dựng có ý kiến như trên để bạn đọc Nguyễn Duy Giang biết thực hiện theo quy định.

Câu hỏi: 1. Hiện nay ĐM mới theo thông tư 10/2019/TT-BXD không có nội dung công việc: Xây tường gạch không nung (XM cốt liệu). Vì vậy tôi áp dụng theo đơn giá cũ DG50_51_52_2015DL_XD cụ thể mã hiệu AE.642213 có đúng không ? 2. Hiện nay ĐM mới theo thông tư 10/2019/TT-BXD không có nội dung công việc: Láng mặt đường 3 lớp nhựa dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2. Vì vậy tôi có thể áp dụng theo đơn giá cũ DL_2015_QD_50_XD cụ thể mã hiệu AD.24131 có đúng không ? . Trân trọng cảm ơn!

Ngày gửi: 31/03/2020 bởi: Nguyễn Lượng

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Bạn Nguyễn Lượng
“Địa chỉ: Phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;
Số điện thoại: 0984 400008; Email: ksluong.bmt@gmail.com”
 
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn Nguyễn Lượng trên Website Sở Xây dựng hỏi với nội dung cụ thể như sau: “1. Hiện nay ĐM mới theo thông tư 10/2019/TT-BXD không có nội dung công việc: Xây tường gạch không nung (XM cốt liệu). Vì vậy tôi áp dụng theo đơn giá cũ DG50_51_52_2015DL_XD cụ thể mã hiệu AE.642213 có đúng không? 2. Hiện nay ĐM mới theo thông tư 10/2019/TT-BXD không có nội dung công việc: Láng mặt đường 3 lớp nhựa dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2. Vì vậy tôi có thể áp dụng theo đơn giá cũ DL_2015_QD_50_XD cụ thể mã hiệu AD.24131 có đúng không?”
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 ngày 8 tháng 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk công bố định mức dự toán xây tường bằng gạch không nung (xi măng cốt liệu 04 lỗ, 80x80x180mm) trong xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
Căn cứ Công văn số 1020/UBND-CN ngày 11 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường công tác quản lý định mức dự toán xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk,
Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của bạn như sau:
1. Việc xây tường gạch không nung (mã hiệu định mức AE.64200 Xây tường gạch không nung (xi măng cốt liệu 04 lỗ, 80x80x180mm)), đề nghị Bạn áp dụng Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Đăk Lăk về ban hành Định mức dự toán xây tường bằng gạch không nung (xi măng cốt liệu 04 lỗ, 80x80x180 ) trong xây dựng trên địa bàn tỉnh để lập đơn giá chi tiết dự toán xây dựng theo quy định tại Công văn số 1020/UBND-CN ngày 11 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk.
Về mã hiệu định mức lưu ý như sau: Xây tường gạch không nung (xi măng cốt liệu 04 lỗ, 80x80x180mm) chiều dày ≤ 10cm, vữa xi măng mác 50, chiều cao ≤ 6m - Cách viết mã hiệu đơn giá là AE.642112 (tương ứng cho sử dụng VXM mác 50), tương tự AE.642113 (sử dụng VXM mác 75) theo quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD.
2. Về công tác láng mặt đường 3 lớp nhựa dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2 Bạn áp dụng Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho các dự án sau ngày Thông tư số 10/2019/TT-BXD có hiệu lực (15/02/2020) là không đúng quy định tại Công văn số 1020/UBND-CN.
Về nội dung này đề nghị Bạn căn cứ Điều 15 của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Điều 17 của Thông tư số 09/2019/TT-BXD để áp dụng, tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
Trên đây là ý kiến trả lời bạn đọc trên website của Sở Xây dựng, để bạn Nguyễn Lượng biết và thực hiện theo đúng quy định.(Tải về)

Câu hỏi: Theo Công văn số 1020/UBND-CN ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Đăk Lăk và Văn bản số 624/SXD-KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở xây dựng Đắk Lăk, tôi có câu hỏi như sau: Trong bộ đơn giá của tỉnh và theo thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 thì nhân công bê tông là nhân công thuộc nhóm 1. Theo thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 thì nhân công bê tông là nhân công thuộc nhóm 2. Theo Văn bản số 624/SXD-KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở xây dựng Đắk Lăk thì nhân công nhóm 3,4,5... trong thông tư 15/2019/TT-BXD thì lấy bằng nhận công nhóm 2. Vậy nhân công bê tông ở thời điểm hiện tại được xác định như thế nào?

Ngày gửi: 27/03/2020 bởi: Phan Xuân Tiến

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Bạn đọc Phan Xuân Tiến
      Địa chỉ email: phantien2008@gmail.com.
 
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Phan Xuân Tiến tại hòm thư phantien2008@gmail.com hỏi xác định đơn giá và nhóm nhân công của công tác bê tông tại thời điểm hiện tại;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng,
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Về xác định nhóm nhân công:
Nhóm nhân công của công tác bê tông được xác định theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Theo đó, công tác bê tông thuộc nhóm 2.
2. Về xác định đơn giá nhân công công tác bê tông:
Đơn giá nhân công của công tác bê tông xác định bằng đơn giá nhân công nhóm 2 (bằng nhóm 1 nhân với hệ số 1,1277) quy định trong Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk và nhân với các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công quy định tại Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh.
Đối với công trình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,0526.
Sở Xây dựng có ý kiến như trên để bạn đọc Phan Xuân Tiến biết thực hiện theo quy định./.

Câu hỏi: Kính gởi: Sở xây dựng Đắk Lắk. Sau khi tham khảo 1 số câu hỏi bạn đọc về hướng dẫn áp dụng thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019, và trả lời từ phía SXD tại công văn 624 /SXD-KTVLXD V/v hướng dẫn về phương pháp lập dự toán và xác định chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. vậy có đươc áp dụng giá nhân công, máy thi công và hệ số điều chỉnh cho bộ định mức 4970-QĐ/BTC định mức chuyên nghành lắp đặt đường dây tải điện và định mức 228/QĐ-EVN ngày 08/12/2015 định mức sửa chữa công trình điện (thuộc nhân công nhóm 5 theo phân nhóm tại TT15/2019TT-BXT) hay không ?. Xin chân thành cảm ơn!

Ngày gửi: 20/03/2020 bởi: Nguyễn Minh Toàn

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Bạn đọc Nguyễn Minh Toàn, Địa chỉ email: toanbion@gmail.com.
 
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Minh Toàn tại hòm thư toanbion@gmail.com hỏi về áp dụng giá nhân công, máy thi công và hệ số điều chỉnh cho bộ định mức 4970/QĐ-BCT về định mức chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và định mức 228/QĐ-EVN ngày 08/12/2015 về định mức sửa chữa công trình điện (thuộc nhân công nhóm 5 theo phân nhóm tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD) hay không?;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng,
Căn cứ Công văn số 9335/BCT-ĐL ngày 09/10/2017 của Bộ Công thương về hướng dẫn áp dụng Bộ định mức chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp,
Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Kể từ ngày 15/02/2020 trở về trước, việc xác định đơn giá nhân công đối với công trình chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp khi áp dụng bộ định mức 4970/QĐ-BCT về định mức chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và định mức 228/QĐ-EVN ngày 08/12/2015 về định mức sửa chữa công trình điện không áp dụng hệ số điều chỉnh mà xác định đơn giá nhân công trên cơ sở mức lương đầu vào thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
Kể từ ngày 15/02/2020 trở đi, việc xác định đơn giá nhân công đối với công trình chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp khi áp dụng bộ định mức 4970/QĐ-BCT về định mức chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và định mức 228/QĐ-EVN ngày 08/12/2015 về định mức sửa chữa công trình điện trên cơ sở khung đơn giá nhân công xây dựng ban hành tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
Về xác định nhóm nhân công xây dựng: công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp thuộc nhóm nhân công xây dựng nhóm 5.
Sở Xây dựng có ý kiến như trên để bạn đọc Nguyễn Minh Toàn biết thực hiện theo quy định.

Câu hỏi: Hiện nay đã có bảng khung giá đất chuyển mục đích sử dụng mới chưa? Thời gian áp dụng tính giá mới? Cảm ơn

Ngày gửi: 10/03/2020 bởi: Võ Quang Hòa

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn, với nội dung bạn hỏi bạn liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc phòng tài nguyên và môi trường địa phương bạn sinh sống để có thông tin cụ thể!

Việc ban hành khung giá đất, chuyển mục đích sử dụng..không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng.

Trân trọng!

Câu hỏi: mẫu đơn đăng ký thi giám sát xây dựng

Ngày gửi: 04/03/2020 bởi: hồ văn hoàn

Sở Xây Dựng trả lời:

Chào bạn

Với nội dung bạn hỏi, Bạn vui lòng tải biểu mẫu tại phụ lục số II, ban hành kèm theo Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

(biểu mẫu kèm theo)

Câu hỏi: Kính gởi: Sở xây dựng DakLak CĐT thuê 1 đơn vị A thiết kế Kỹ thuật ( đã được Sở xây dựng daklak thẩm định). Sau này CĐT không tiếp tục thuê đơn vị A để Thiết kế thi công mà thuê một đơn vị B triển khai thiết kế thi công (có một số thay đổi về kết cấu so với bản vẽ kỹ thuật đã thẩm định). Cho hỏi bản vẽ thiết kế thi công do đơn vị B lập có phải gởi thẩm định lại không? và sau này lập bản vẽ hoàn công thì lấy bản vẽ nào hoàn công? Cảm ơn!

Ngày gửi: 27/02/2020 bởi: Nguyễn Anh Tuấn

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Công dân Nguyễn Anh Tuấn
 
Sở Xây dựng nhận qua thư điện tử, với nội dung: CĐT thuê 01 đơn vị A thiết kế kỹ thuật (đã được Sở Xây dựng Đắk Lắk thẩm định). Sau này CĐT không tiếp tục thuê đơn vị A để thiết kế thi công mà thuê một đơn vị B triển khai thiết kế thi công (có một số thay đổi về kết cấu so với bản vẽ kỹ thuật đã thẩm định). Cho hỏi bản vẽ thiết kế thi công do đơn vị B lập có phải gởi thẩm định lại không? Và sau này lập bản vẽ hoàn công thì lấy bản vẽ hoàn công nào?
Sở Xây dựng Đắk Lắk có ý kiến như sau:
1. Về việc điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình: Qua trao đổi điện thoại trực tiếp với Công dân đặt câu hỏi, trong nội dung câu hỏi thiết kế kỹ thuật được hiểu là thiết kế bản vẽ thi công, do đó khi thiết kế bản vẽ thi công có thay đổi về kết cấu so với thiết kế đã được thẩm định thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 84 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. Đồng thời, Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực để thực hiện các hoạt động xây dựng theo quy định.
2. Về lập bản vẽ hoàn công:
- Theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì bản vẽ hoàn công là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện vị trí, kích thước, vật liệu và thiết bị được sử dụng thực tế.
- Trường hợp các kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình xây dựng không vượt quá sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên liên quan đóng dấu, ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công. Nếu các kích thước, thông số thực tế thi công có thay đổi so với kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì cho phép nhà thầu thi công xây dựng ghi lại các trị số kích thước, thông số thực tế trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc bên dưới các trị số kích thước, thông số cũ trong tờ bản vẽ này theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016.
Sở Xây dựng có ý kiến như trên, để Công dân Nguyễn Anh Tuấn được biết./.

Câu hỏi: Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/02/2020. Vậy tại thời điểm này 20/02/2020 Tôi lập dự toán xây dựng công trình có phải áp dụng chưa. Nếu áp dụng thì tính nhân công nhóm 3;4;5....11 như thế nào?

Ngày gửi: 20/02/2020 bởi: Phạm Anh Lâm

Sở Xây Dựng trả lời:

Kể từ thời điểm sau ngày 15/02/2020, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng thực hiện lập dự toán chi tiết theo định mức dự toán mới do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. Giá vật liệu xây dựng đầu vào lấy theo bảng công bố giá hàng tháng đăng tải trên Website của Sở Xây dựng Đắk Lắk, các loại vật liệu phụ không có trong bảng công bố giá hàng tháng thì xác định theo đơn giá do UBND tỉnh công bố năm 2015. Các loại vật liệu chưa có trong bảng công bố giá thì giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự.

Trong thời gian UBND tỉnh chưa ban hành đơn giá nhân công, máy thi công xây dựng mới thì tạm thời xác định đơn giá nhân công và máy thi công đầu vào theo các Bộ đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh đã ban hành năm 2015 và nhân với các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công tại Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh.

văn bản kèm theo

Câu hỏi: Kính gửi: Sở xây dựng tỉnh Đắk Lắk Tôi đang làm dự toán cho công trình tại tỉnh Đắk Lắk. Tôi có thắc mắc về cách áp dụng những thông tư mới, chi phí nhân công, máy thi công và định mức vẫn áp dụng đơn giá cũ của tinh hay thay đổi theo thông tư 10/2019 ngày 26/12/2019. Xin cảm ơn

Ngày gửi: 20/02/2020 bởi: LÊ THỊ THÂN THƯƠNG

Sở Xây Dựng trả lời:

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Lê Thị Thân Thương tại hòm thư thuonglt@gmail.com hỏi về đề nghị hướng dẫn lập dự toán theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD và xác định về chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng,

Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Kể từ thời điểm sau ngày 15/02/2020, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng thực hiện lập dự toán chi tiết theo định mức dự toán mới do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. Giá vật liệu xây dựng đầu vào lấy theo bảng công bố giá hàng tháng đăng tải trên Website của Sở Xây dựng Đắk Lắk, các loại vật liệu phụ không có trong bảng công bố giá hàng tháng thì xác định theo đơn giá do UBND tỉnh công bố năm 2015. Các loại vật liệu chưa có trong bảng công bố giá thì giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự.

Trong thời gian UBND tỉnh chưa ban hành đơn giá nhân công, máy thi công xây dựng mới thì tạm thời xác định đơn giá nhân công và máy thi công đầu vào theo các Bộ đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh đã ban hành năm 2015 và nhân với các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công tại Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh.

Nhóm nhân công xác định theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TTBXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Đơn giá nhân công các nhóm 3, 4, 5, … tạm thời xác định bằng đơn giá nhân công nhóm 2.

/Upload/Images/vanban/n%C4%83m%202020/thang%203/cv%20625.pdf