Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Buôn Hồ

Cập nhật lúc: 13:40 30/07/2019

Ngày 03/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Buôn Hồ.
Theo đó, Nội dung phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020: Bao gồm diện tích, cơ cấu các loại đất; Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ điều chỉnh quy hoạch; Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020.
Vị trí, diện tích các loại đất, khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Buôn Hồ do thị xã xác lập ngày 27/5/2019.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, theo Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Thanh Tú - (nguồn: daklak.gov.vn)