Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Năng

Cập nhật lúc: 09:54 30/07/2019

Ngày 28/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1661/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Năng.
Theo đó, Nội dung phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020: Bao gồm diện tích, cơ cấu các loại đất; Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ điều chỉnh quy hoạch; Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch.
Vị trí, diện tích các loại đất, khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Năng do UBND huyện xác lập ngày 11/01/2019.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Năng, theo Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
 

Thanh Tú - (nguồn: daklak.gov.vn)