Ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020

Cập nhật lúc: 15:05 27/03/2019

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 606/QĐ-UBND, ngày 21/3/2019 ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.
Theo đó, đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn lên 32,9%, bình quân đạt 13,8 tiêu chí/xã. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt từ 3,46% trở lên, riêng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4,3%. 
Để thực hiện hiệu quả các Chương trình, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo các cấp tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để huy động nguồn lực thực hiện theo hướng đảm bảo cân đối phân bổ nguồn lực từ ngân sách Nhà nuớc cho các nội dung, hoạt động trọng tâm; đa dạng hoá các nguồn vốn theo hướng xã hội hoá, huy động nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, đề án, nội dung được lồng ghép, tích hợp vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục hoàn thiện khung chính sách quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia làm căn cứ triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện các chương trình trong năm 2019.

Thanh Tú - SXD