Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công

Khảo sát mức độ hài lòng của công dân về dịch vụ hành chính công của Sở Xây Dựng  1. Quý khách đánh giá như thế nào về thái độ giao tiếp của cán bộ tiếp nhận hồ sơ?
  2. Quý khách đánh giá như thế nào về cách hướng dẫn hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính của cán bộ tiếp nhận hồ sơ?
  3. Quý khách có hài lòng về sự phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ?